WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (PIERWSZE)

Niniejszym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) (ze zmianami), wzywam Pana, jako akcjonariusza spółki Prestige SA z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000095022 (dalej Spółka), do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Marcelińska 96C/219 w Poznaniu (60 – 324 Poznań), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.